Pro vaši lepší zábavu jsme připravili zcela nové fotogalerie
X  Zavřít
Nahoru Nové galerie Nová videa

Všeobecné smluvní podmínky a jak probíhá zpracování osobních údajů

Všeobecné smluvní podmínky a jak probíhá zpracování osobních údajů

Část A – Všeobecné smluvní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Společnost Zkouknito s.r.o., se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/134, PSČ 120 00, IČO: 05876214, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 272275 (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby a aplikace umístěné na webovém serveru Zkouknito.cz (dále jen „Služby“).
  2. Vztahy Poskytovatele s Uživateli Služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen „Podmínky“).
  3. Vztahy Poskytovatele s Uživateli Služeb neupravené Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 121/2000Sb., autorským zákonem, zákonem č. 242/2022 o službách platforem pro sdílení videonahrávek a dalšími souvisejícími předpisy.
  4. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (GDPR).
 2. Definice použitých pojmů
  1. Poskytovatelem je společnost Zkouknito s.r.o., se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/134, PSČ 120 00, IČO: 05876214, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 272275. Server Poskytovatele je webový server Zkouknito.cz.
  2. Uživatelem je každá osoba zaregistrovaná na Serveru Poskytovatele, která využívá Služeb Poskytovatele.
  3. Návštěvníkem je každá osoba, která navštíví Servery Poskytovatele a užívá jejich obsahu, aniž by se registrovala.
  4. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele a Uživatele.
  5. Uživatelským účtem je účet Uživatele, který vznikne Registrací dle těchto Podmínek.
  6. Obsahem je jakýkoliv obsah uploadovaný uživatelem na Server Poskytovatele, zejména video nahrávky, obrázky a fotografie.
 3. Registrace Uživatele
  1. Pro účely užívání Služeb je nezbytná Registrace. Pokud není pro užívání některých Služeb nutná registrace, i v takovém případě se užívání takové Služby řídí těmito Podmínkami a Návštěvník je povinen se s Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením užívání těchto Služeb. Návštěvník nebo Uživatel, který nesouhlasí s těmito Podmínkami, je povinen zdržet se užívání Služeb.
  2. Pro účely užívání Služeb je nezbytná Registrace. Pokud není pro užívání některých Služeb nutná registrace, i v takovém případě se užívání takové Služby řídí těmito Podmínkami a Návštěvník je povinen se s Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením užívání těchto Služeb. Návštěvník nebo Uživatel, který nesouhlasí s těmito Podmínkami, je povinen zdržet se užívání Služeb.
  3. Registrace se realizuje vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného na Serveru. Provést registraci může pouze osoba starší 18 let, která je plně svéprávná, nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu registrací dané osoby vyslovuje souhlas s Podmínkami.
  4. Uživatel je povinen vyplnit při registraci údaje o své osobě, a to login (uživatelské jméno), e-mailovou adresu a heslo. Všechny tyto údaje jsou označeny jako „povinné“ a Uživatel je povinen je vyplnit, jinak nebude možné registraci dokončit, a tím tedy ani i užívat Služby. Ostatní údaje (profilový obrázek) jsou Uživatelem poskytovány dobrovolně. Veškeré údaje, kromě uživatelského jména, je možné kdykoli upravit nebo změnit.
  5. Registraci lze provést také bez vyplňování formuláře prostřednictvím účtu na sociální síti facebook.
  6. Každý Uživatel je povinen seznámit se před dokončením Registrace s těmito Podmínkami. Souhlas s Podmínkami vyjádří Uživatel zaškrtnutím políčka „Souhlasím s všeobecnými smluvními podmínkami a seznámil jsme se s informacemi o zpracování osobních údajů“, které je součástí registračního formuláře.
  7. Okamžikem obdržení potvrzení o úspěšném dokončení registrace vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami.
 4. Práva a povinnosti
  1. Uživatel prohlašuje, že:
   1. jeho svéprávnost nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služeb,
   2. se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
   3. veškeré jím poskytnuté údaje jsou pravdivé, aktuální, úplné a přesné,
   4. používáním Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení platných právních předpisů,
   5. si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup jak k obsahu Poskytovatele, tak i obsahu samotného Uživatele,
   6. je-li mu méně než 18 let, nebude používat Služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,
   7. zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a tyto informace nesdělí žádné třetí osobě; v případě porušení tohoto bodu nese Uživatel plnou odpovědnost za škodu, která by v důsledku tohoto porušení vznikla.
  2. Poskytovatel je oprávněn:
   1. ukončit, pozastavit nebo omezit poskytováni Služeb či změnit způsob jejich poskytování bez předchozího informování a bez souhlasu Uživatele,
   2. odstranit, smazat nebo znepřístupnit obsah Uživatele bez předchozího informování a bez souhlasu Uživatele,
   3. zrušit nebo zablokovat Uživatelský účet Uživatele, aniž by ho o tom musel předem informovat.
  3. Poskytovatel poskytuje Uživateli Služby bezplatně s výjimkou doplňkových služeb, které mohou být zpoplatněny. Doplňkovou službou je nadstandardní Služba, která není součástí Služeb, poskytovaných Poskytovatelem na základě Registrace (dále jen „Doplňková služba“). Užívání Doplňkových služeb upravují zvláštní smluvní podmínky.
  4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své jednání spojené s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že Služby nebude užívat v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, těmito Podmínkami a oprávněnými zájmy Poskytovatele.
  5. Uživatel zejména nesmí:
   1. užívat kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami,
   2. získávat přihlašovací údaje jiných Uživatelů Služeb Poskytovatele,
   3. modifikovat, blokovat či jinak měnit jakoukoliv Službu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služeb,
   4. komerčně užívat kterékoli Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele
   5. pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným nebo protizákonným způsobem
   6. Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) obsah Uživatele, který zejména:
    1. porušuje autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová,
    2. podněcuje k násilí či nenávisti namířené proti skupině osob nebo členovi skupiny z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, státního občanství, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, rodu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace,
    3. podporuje nebo propaguje hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka,
    4. podněcuje k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvaluje trestný čin,
    5. jehož šíření je trestným činem, zejména dětská pornografie, rasistický a xenofobní obsah,
    6. obsahuje dezinformace (tzv. „fake news“)
    7. obsahuje poplašnou zprávu,
    8. zobrazuje týrání zvířete,
    9. umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv pornografickému dílu, obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí,
    10. může narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých, ledaže je takový obsah zařazen v kategorii 18+,
    11. obsahuje nepravdivý údaj o jiné osobě, způsobilý značnou měrou ohrozit její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit ji v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo způsobit jí jinou vážnou újmu,
    12. obsahuje obchodní sdělení Uživatele nebo Třetí strany bez předchozího výslovného souhlasu Poskytovatele,
    13. vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže,
    14. propaguje jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Poskytovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele.
  6. Uživatel prohlašuje, že je držitelem všech práv nutných pro upload svého obsahu na jakýkoli ze Serverů Poskytovatele, veškerý jím uploadovaný obsah neporušuje čl. IV. odst. 5 těchto podmínek a že umožňuje Poskytovateli s takovým obsahem nakládat v rozsahu uvedeném v čl. IV. odst. 7 těchto podmínek.
  7. Uživatel dále prohlašuje, že je-li součástí uploadovaného obsahu jakékoli autorské dílo, poskytuje Poskytovateli momentem uploadu svého obsahu na Server Poskytovatele oprávnění k výkonu práva takové dílo užít (bezúplatnou licenci) všemi způsoby užití známými v okamžiku uploadu obsahu, místně a množstevně neomezeným způsobem, na celou dobu trvání autorských majetkových práv. Poskytovatel je zejména oprávněn zpracovávat a měnit takové dílo, uvádět jej na veřejnost, dílo spojovat s jiným dílem nebo jej zařazovat do jiného díla souborného bez souhlasu autora. Uživatel zároveň dává Poskytovateli souhlas poskytnout ve stejném rozsahu třetím osobám k uploadovaným autorským dílům podlicenci. Uživatel souhlasí, že nabyvatel podlicence je oprávněn poskytnout ve stejném rozsahu podlicenci dalším osobám.
  8. Zvláštní smluvní podmínky Poskytovatele mohou stanovit, zda a za jakých podmínek je možné užít obsah Serverů Poskytovatele, nebo jejich jednotlivých komponent (např. internetového radioboxu, videopříspěvků, atd.) na webových stránkách Třetích osob nebo samotných Uživatelů. Neobsahují-li zvláštní smluvní podmínky takovou úpravu, je výše uvedené užití obsahu Serverů mimo jejich rámec zakázáno. Porušení tohoto zákazu Uživatelem může mít za následek zrušení Uživatelského účtu ze strany Poskytovatele.
  9. V případě, že zveřejněný obsah jakýmkoliv způsobem porušuje tyto Podmínky, zejména jejich čl. IV. odst. 5, je každý Uživatel i Návštěvník povinen nahlásit takový obsah Poskytovateli pomocí tlačítka „Nahlásit obsah“. Pokud Uživatel či Návštěvník uvede v rámci Nahlášení závadného obsahu svojí e-mailovou adresu, bude do 30 dnů vyrozuměn o způsobu vyřízení svého podnětu.
  10. Pokud Uživatel užívá jakoukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami, má Poskytovatel v souladu s čl. IV. odst. 2 těchto Podmínek právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů uvedených v čl. IV. odst. 5 a 6 těchto podmínek může vést ke shora uvedeným následkům včetně zrušení Uživatelského účtu.
  11. Pokud není Uživatelský účet užíván Uživatelem déle než 12 měsíců, je Poskytovatel oprávněn takový účet bez předchozího informování Uživatele zrušit.
  12. Poskytovatel zásadně neodpovídá (v souladu s ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) za obsah vložený na jeho Servery Uživatelem.
  13. Dozví-li se Poskytovatel prokazatelně o protiprávnosti obsahu ukládaných informací nebo jednání Uživatele, neprodleně obsah porušující práva Třetích osob smaže.
  14. Poskytovatel poskytuje Uživateli služby „tak jak jsou“. Poskytovatel neposkytuje žádné záruky za funkčnost a dostupnost Služeb.
  15. Poskytovatel neprovádí zálohu obsahu vloženého Uživatelem a není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou takového obsahu. Zálohu obsahu umístěného na Serveru Poskytovatele si zajišťuje Uživatel svými vlastními prostředky.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu) pokud není stanoveno jinak.
  2. V případě sporu mezi Uživatelem nebo Návštěvníkem a Poskytovatelem má každý Uživatel nebo Návštěvník, který je zároveň spotřebitelem právo se obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz.
  3. Změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem. Ve vztahu k jednotlivým Uživatelům nabývají podmínky automaticky účinnosti užíváním Služeb Uživatelem i po datu určeném Poskytovatelem jako dni nabytí účinnosti změn těchto Podmínek. Nesouhlasí-li Uživatel se změnami těchto Podmínek, je povinen zdržet se užívání Služeb po dni nabytí jejich účinnosti. Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím Serveru Poskytovatele.
  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek.

Část B - Informace o ochraně osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je Poskytovatel - společnost Zkouknito s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, IČO: 05373425, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 275473 (dále jen „Správce“). Osobní údaje Uživatele, případně Návštěvníka budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 2. Za účelem registrace a vedení Uživatelského účtu bude Poskytovatel zpracovávat e-mailovou adresu, zvolený login (uživatelské jméno), a v případě přihlášení prostřednictvím sítě facebook také jméno a příjmení Uživatele, aby zabezpečil bezproblémové využívaní Služeb.
 3. Osobní údaje bude Poskytovatel zpracovávat za účelem plnění smlouvy, kterou Uživatel s Poskytovatelem uzavírá schválením těchto Podmínek.
 4. Účelem zpracování osobních údajů Uživatele je poskytování elektronické služby v podobě zřízení uživatelského účtu na Serveru Poskytovatele zkouknito.cz, který Uživateli umožní využívaní Služeb. Elektronická služba v podobě zřízení Uživatelského účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že Uživatel má možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj Uživatelský účet zrušit v sekci „nastavení“ účtu. Dalšími účely zpracování osobních údajů jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb.
 5. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Uživatelského účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že Uživatel udělí souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Poskytovatel dále zpracovávat osobní údaje Uživatele za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu.
 6. Pokud Uživatel nebo Návštěvník v rámci nahlášení závadného obsahu uvede svou e-mailovou adresu, bude Poskytovatel tuto e-mailovou adresu zpracovávat na základě svého oprávněného zájmu, a to nejdéle po dobu dvou let po vyřízení podnětu.
 7. Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Poskytovatel má tedy možnost zasílat Uživateli e-mail, i bez předchozího výslovného souhlasu informace o nových funkcionalitách Serveru Poskytovatele a svých souvisejících službách. Zasílání těchto informací může Uživatel kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v každém e-mailu.
 8. Osobní údaje Uživatele nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou IT specialistů, zajišťujícím provoz Serveru Uživatele, marketingové analýzy a e-mailing
 9. Kontaktní údaje Správce:
  adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2
  e-mail: info@zkouknito.cz


  V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: gdpr@zkouknito.cz
 10. Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně nebo automatizovaně.
 11. Uživatel / Návštěvník má ve vztahu ke zpracování svých osobních údajů Poskytovatelem následující práva: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 10.12.2022